31950460_1093763077440688_6003401021722722304_n

Thông báo

 • Đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường, cấp Bộ năm 2019

  Thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2019, Nhà trường hướng dẫn cụ thể các đơn vị triển khai thực hiện việc đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường, cấp Bộ năm 2019 như sau:

  1) Cá nhân nộp Phiếu đề xuất đề tài KH&CN cấp Trường, cấp Bộ năm 2019 (theo mẫu) về Khoa quản lý chuyên môn để Hội đồng Khoa xét chọn đề tài.
  2) Các Khoa nộp hồ sơ đề xuất đề tài về phòng QLKH&HTQT trước ngày 05/4/2018. 

  Hồ sơ gồm:
  - Các phiếu đề xuất của cá nhân (Cấp Trường: Mẫu T.01, Cấp Bộ: Mẫu B.01b theo Thông tư số 11/2016) 
  - Danh mục đề xuất đề tài của đơn vị (Cấp Trường: Mẫu T.02; Cấp Bộ: Mẫu B.02) kèm theo file và gửi về địa chỉ email pkhcn@qnu.edu.vn .

  Các đề xuất đề tài là cơ sở để Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm 2019, do vậy đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện việc đề xuất đề tài theo đúng tiến độ để Nhà trường tổng hợp, báo cáo Bộ đúng thời hạn quy định.